Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
Opłaty za segregowane nieczystości
[15-05-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Jerzy

Pytanie:

Panie Burmistrzu. Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą dostarczając na własny koszt posegregowane odpady/makulatura, folia/,do punktu zbiórki, muszą ponosić opłaty ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Jerzy.

Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W myśl zapisów art. 3 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności, tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony został dla mieszkańców Gminy Kozienice. Sposób jego funkcjonowania został określony w uchwale nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na której powstają odpady komunalne jest Pan zobowiązany do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wypełnieniem powyższego obowiązku jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Jednocześnie informuję Pana, że na terenie Gminy Kozienice znajdują się podmioty zbierające wysegregowane odpady komunalne, tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
PEF.jpg 5def893d62a59f20212c084dc9f6786f
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
RPOWM.jpg 3c26afdda7fa23d3d118b5b15f90e368
aktywność.jpg ce6416100991996c1485ada1cbb171de
turystyczne2.jpg 0afce9e8f73672da31bb2028d62c6f95
PSE1.jpg d68d97af98e38671aa747fb93408dbff
enea.jpg a3a45872ed61a898f917287a429a268b
Elektromobilność.jpg 767540992aa4fc563d456dd48a5c6a90
Ochrona powietrza.jpg c915784470f4b48a1bef74f41f275e98
sesje.jpg 11cb8ac825b2d9f1bfabbb70d9f404f2
Bez nazwy-1.jpg f97411698d0d0828b5e6d016cf33a5b4
b3.jpg 5e72a2359ca84981d7fc499180899c15
podatek1.jpg 711a8c0044de6a677f22d3a8796248e4
sip.jpg 5bd45fb6b2612182a63aad629b8b6615
czujniki.jpg 7e0d5f7702666ebc9d280ab201d7458e
metrobus.jpg cdfb01bad5e82c1f3ca9b06a319d0c58
pomoc.jpg daa7ec16a209425dedd8256a106b1f45
KOU.jpg 4408253f6b86d89fed2a42c16d460cf6
Rodo.jpg 6b891b08f369ae2874bbe6bb74ad26bc
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 700463b2e7919be6b7995986d097d49e
ban2bb.jpg 57e9ffd9f779dbf1ffd340b5841bbfd2
ban3bb.jpg 19fb36e08e93a5c0ab42cd781cdc2d85