Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg da43f1b26d183413d35fa0dafacb4baf
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
[16-03-2016]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

I. Zgłoszenia

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.o.p.) . Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

1. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie - wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu lub w Internecie) zawierające:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

2. Procedura i termin załatwienia sprawy:

W terminie 21 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia pracownicy Urzędu dokonają oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.

W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże faktyczny termin ten jest nieco dłuższy, bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć należy jeszcze czas na jej doręczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Organ może wnieść sprzeciw, jeśli drzewo znajduje się:

 • na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Gmina może zakazać wycinki również jeśli drzewo będzie spełniać kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Organ natomiast musi wnieść sprzeciw:

 • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, od dnia oględzin przez 6 miesięcy można usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

II. Zezwolenia

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

1. Wymagane dokumenty:

Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu lub w Internecie) zawierający:

1)        imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

2)        oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

3)        zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.

Zgodnie z ww. art. 83 ust. 4 spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, 

wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

4)    nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)    obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)    posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

 

b)    nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)    wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)    rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)    projekt planu:

a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska lub

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu

–     jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom (określonym w art. 51ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. Forma i termin załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna wydana w terminie do 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

III. OPŁATY:

1)    Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.

2)    Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (I piętro) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kozienicach:

Bank Pekao S.A. o/Kozienice – Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

-     Osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach - ul. Parkowa 5, pok.10

-     Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

-     Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 pok. 345 tel./fax 48 363 85 14, 48 363 92

V. UWAGI:

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do (nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie):

1.    Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)   80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)   65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

7. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

8. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)    jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)   inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

9. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

VI. PROWADZĄCYCH SPRAWĘ:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 20, telefon 48 611 71 62

Słowniczek pojęć:

*       tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym

*   drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny

*       krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem

*       wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

*       złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

*      żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu

*    zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu

*       plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym

 

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
platforma.png 1ecb2021f87e42afb9e6305386b5930c
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
SMS
SMS
[25-03-2019]
Wirus.jpg 9d4023690ce425622df4894e995d29dd
ekokozienice.jpg c9567d4bb8e060053cacdd7f68b7d8ac
RPOWM.jpg 0f63fd6d9b620f439bed2429370b8ae8
aktywność.jpg 62faec7a9cfe024b5d53934f2ceced6e
turystyczne2.jpg 416ada3c3d6992e9c9df268082f3aa4d
PSE1.jpg e23b5774e3483722a0bfaa108854cdc1
enea.jpg 44394982a1e4834da1e8b604bc4484b8
Elektromobilność.jpg 1cf513d54ae9bfe2fc2d0a4e0f9b3288
sesje.jpg 59944f9043abf8eadd5caf7d6429588c
Bez nazwy-1.jpg 9b83a71e335c1adc1f1191f9e13e6274
b3.jpg 95c809a3b60a38ba4634b711ff127e5b
podatek1.jpg ac4cfa85a545651fd818ba019f6dd06e
sip.jpg ecb849f53f1c93e0d083d0549474a418
metrobus.jpg b1dc3fceb7a19057fb6ff6b9e7c07cba
pomoc.jpg dc63e203cb22da7ff1d9c8e6bd2e8e17
KOU.jpg 86d3f82eb2de2266138179ebe59bc5f3
Rodo.jpg 0096500500d73fba7d5df3cc0d208dfa
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg da7c47c2b0dcd2ac16df910cb6aaf556
ban2bb.jpg 6a43550252612c907430ea9ab00679fc
ban3bb.jpg 9a8d1fab81420cc157a42ad6c53c97c3