31.05.2016
wyszukiwarka:     
<< powrót

2013-11-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję zwyczajną XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 27 listopada 2013r. (środa) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany porządek S e s j i :

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
4.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2013-2024,
4.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części nieruchomości oznaczonej numerami działek 4203 i 4204/2 położonej w Kozienicach,
4.4 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2503/1 położonej w Kozienicach,
4.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 6212 położonej w Kozienicach,
4.6 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie Chinów gm. Kozienice,
4.7 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kozienice na lata 2014-2016,
4.8 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2014-2016,
4.9 uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
4.10 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014,
4.11 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.,
4.12 uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 w Gminie Kozienice,
4.13 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania,
4.14 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016,
4.15 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
4.16 o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków,
4.17 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE, Dystrybucja Spółka Akcyjna,
4.18 uchwalenia wysokości podatku rolnego,
4.19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za rok 2012.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
MARIUSZ PRAWDA
<< powrót
    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.