29.05.2016
wyszukiwarka:     

    
    
    
    
    NR 12 - GRUDZIEŃ 2012

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje:

1. 1 grudnia b.r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyła się Konferencja popularno – naukowa – „Zabytki Gminy Kozienice jako odzwierciedlenie lokalnego dziedzictwa i tożsamości kulturowej” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.

2. Realizowane są wypłaty stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów, którzy są stałymi mieszkańcami Gminy Kozienice.
Stypendia zostały przyznane na okres:
• 10 miesięcy – od września 2012r. do czerwca 2013r. dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
• 9 miesięcy – od października 2012r. do czerwca 2013r. dla studentów.

Wysokość stypendiów uzależniona jest od rodzaju osiągnięć. Łącznie przyznano 41 stypendia z tego:
- 22 za szczególnie wysokie wyniki w nauce
- 7laureaci bądź finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych
- 11 za osiągnięcia sportowe
- 1 za osiągnięcia artystyczne.
Łącznie stypendia przyznano na kwotę 60.660 zł.Wydział Polityki Społecznej informuje:

1. Wydział Polityki Społecznej informuje, że od 03 grudnia 2012r. po generalnym remoncie wznowił swoją działalność Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także dbając o dobro naszych najmłodszych mieszkańców znacznej poprawie uległy warunki pobytu dzieci w placówce, oraz zwiększona została liczba miejsc dla dzieci w Żłobku z 25 na 40 .
2. Wydział Polityki Społecznej informuje, że Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach prowadzi dodatkowy nabór dzieci do Żłobka.
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia dziecka do Żłobka (kartę należy pobrać w Żłobku) , zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
Kryteria przyjmowania dzieci do PŻM w Kozienicach:
• miejsce zamieszkania i zameldowania – teren Gminy Kozienice,
• zatrudnienie obojga rodziców ,
• o przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność składania kompletu dokumentów.
3. Wydział Polityki Społecznej informuje, że Burmistrz Gminy Kozienice ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020, które przeprowadzone będą w okresie od 5 grudnia 2012r. do 28 grudnia 2012 r. do godz.15.30
Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kozienice na lata 2013-2020 mają na celu zebranie propozycji, uwag i opinii do w/w projektu.
Swoje propozycje, uwagi i opinie można przekazać: - bezpośrednio do siedziby Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26 – 900 Kozienice w godzinach urzędowania tj. od 7.30- 15.30 - drogą korespondencyjną na adres MGOPS, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26 – 900 Kozienice - drogą elektroniczną na adres : kierownik@opskozienice.pl

Projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020 udostępniony będzie:
-na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kozienicach www.kozienice.pl ,
-na stronie internetowej MGOPS www.opskozienice.pl .

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji opinie, wnioski i propozycje zmian zostaną przedstawione Burmistrzowi Gminy Kozienice, a następnie przedłożone Radzie Miejskiej w Kozienicach.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w BIP w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.Wydział Infrastruktury informuje:


W miesiącu grudniu kontynuowano realizację zadań:

• Przebudowa ulicy Bohaterów Getta w m. Kozienice wraz z infrastrukturą
• Konserwacja oświetlenia ulicznego
• Budowa ul. Gościnnej w m. Nowiny
• Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska
• Remont dachu zabytkowej oficyny w Zespole Pałacowym w Kozienicach
• Przebudowa chodników ul. Wójcików
• Przebudowa ulicy Kościuszki w Kozienicach wraz z infrastrukturąW miesiącu grudniu zakończono roboty budowlane:

• Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 7
Trwają opracowania PT w zakresie:

• PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571
• PT przebudowy ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Podlesie w m. Nowiny
• Opracowanie PT centrum kulturalno - artystycznego na działce Nr 2511 w Kozienicach
Opracowano i przekazano Zamawiającemu dokumentację:

• PT przebudowy drogi w m. Dąbrówki w tym budowa chodnika
• PT przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Wójcików do drogi krajowej nr 79
wraz z elementami infrastruktury w zakresie pasa drogowego oraz odcinek ul. Konstytucji
3-go Maja od ul. Kochanowskiego do ul. Sienkiewicza
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.w budynku
Ogrodu Jordanowskiego
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy dróg w m. Janów gmina
Kozienice wraz z infrastrukturą
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi łączącej wieś Majdany
z Opatkowicami w gm. Kozienice
• PT budowy drogi w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni
asfaltobetonowej
• Dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janików-Dąbrówki wraz z przebudową kolidujących sieci do wymogów obowiązujących przepisów prawa
Podpisano umowy na:

• Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozienice i jednostek organizacyjnych


Trwa procedura przetargowa na:

• Remonty dróg gminnychWydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska informuje:

Opracowano i przyjęto pod względem legislacyjnym nowy system gospodarki odpadami, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r.
Nowe rozwiązania zostały przedstawione w formie czterech uchwał podjętych przez Radę Miejską w Kozienicach.
1) Pierwsza dotyczy metody naliczania opłaty oraz jej wysokości. Wybrano opłatę od osoby w wysokości 6,00 złotych miesięcznie w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. W przeciwnym razie wysokość opłaty wynosi 12,00 złotych.
2) Druga uchwała dotyczy terminu i częstotliwości opłat. Przyjęto, że opłaty wnoszone będą w okresach kwartalnych i następujących terminach:
- za I kwartał do 28 lutego
- za II kwartał do 31 maja
- za III kwartał do 31 sierpnia
- za IV kwartał do 30 listopada
Pierwsza opłata w nowym systemie będzie za III kwartał i będzie płatna do 31 sierpnia 2013 r.
3) Kolejna uchwała dotyczy wzoru deklaracji, którą właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Urzędu Miejskiego w terminie do 31 marca 2013r.
4) Czwarta uchwała dotyczyła zakresu usług należnych właścicielom nieruchomości w zamian za wnoszoną na konto gminy opłatę.
5) Przyjęto też nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozienice.
    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.