28.05.2016
wyszukiwarka:     

    
    
    
    
    NR 11 - LISTOPAD 2012

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje:

1. Dnia 9 listopada b.r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach, odbędzie się uroczyste otwarcie nowej sali sportowej.

2. Dnia 29 października b.r. Gminna Komisja Socjalna powołana przez Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z Regulaminem o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – pozytywnie zaopiniowała 388 wniosków, 4 wnioski zaopiniowano negatywnie. Przewidywana kwota realizacji wypłaty stypendiów w okresie IX – XII b.r. wynosi 106.000 zł.Wydział Polityki Społecznej informuje:

Na dzień 31.10.2012r Gmina Kozienice przekazała dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach z przeznaczeniem na pomoc finansową dla SP ZZOZ w Kozienicach w wysokości 1 100 000zł

Z udzielonej dotacji w 2012r zakupiono dla SP ZZOZ w Kozienicach specjalistyczny sprzęt medyczny:
1. Ambulans marki VOLKSWAGEN wraz z wyposażeniem – 290 499,35
2. Optyka IDEAL EYES i kaseta sterylizacyjna (oddz. Urazowo - ortopedyczny) - 13 711,46
3. Optyka PANOVIEW operacyjna 25 stopni z owalnym kanałem do instrumentów 4 mm (Blok operacyjny) – 7 750,08
4. Zestaw do wykonywania histeroskopii (oddz. Ginekologiczno-położniczy) i zestaw do wykonywania cystoskopii, resektoskopii (oddz. Urologiczny)
Kwota przekazanych środków pokryła również dostawę, montaż, pierwsze uruchomienie, szkolenia personelu i odbiór końcowy urządzeń – 214 771,88
5. Aparat ultrasonograficzny Voluson S6 BT11-Konsola S/N + pakiet obrazowania 3D/4D z głowic wolumetrycznych z wyposażeniem (oddz. Ginekologiczno-położniczy) 173.267,23
6. Strzykawkowa pompa infuzyjna MEDIMA S1 x2 szt. (oddz. Neurologii) – 6 588,00
7. Kardiomonitor do wzmożonego nadzoru neurologicznego (oddz. Neurologii) – 20 649,60
8. Laryngoskop (oddz. Neurologii) – 840,24
9. Worek samorozprężalny (oddz. Neuroligii) – 1242,00
10. Pompa strzykawkowa, x 8 szt. (oddz. Neurologii) – 26 395,20
11. Defibrylator z kardiowersją (oddz. Neurologii) – 18 932,40
12. Kardiomonitor x2 szt. wraz z centralą monitorującą(oddz. Neurologii) – 114 998,40
13. Aparat USG Philips Clear Vue 550 (oddz. Neuroligii) – 108 000,00
14. Panel 2000 TYP H (czterostanowiskowy zestaw sufitowy – 1 kpl., naścienny teleskopowy wieszak kroplówki – 4 szt., zestaw półek – 4 szt., wieszaka pompy infuzyjnej – 4 szt. oddz. Neuroligii) – 40 000,00
15. Wykonanie instalacji gazów medycznych (oddz. Neuroligii) – 53 505,00
16. Wykonanie instalacji gazów medycznych (oddz. Neuroligii) - 8 620,80
17. Centralka systemu przywoławczego wraz z oprzyrządowaniem –Faktura na kwotę 14 390,94, kwota pokryta ze środków Gminy – 228,36Wydział Infrastruktury informuje:


W miesiącu listopadzie kontynuowano realizację zadań:

• Przebudowa ulicy Bohaterów Getta w m. Kozienice wraz z infrastrukturą
• Konserwacja oświetlenia ulicznego
• Budowa ul. Gościnnej w m. Nowiny
• Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska
• Remont dachu zabytkowej oficyny w Zespole Pałacowym w Kozienicach
• Przebudowa chodników ul. Wójcików
• Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 7

W miesiącu listopadzie zakończono roboty budowlane:

• Adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ z przystosowaniem pomieszczeń na
żłobek
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Samwodzie, Śmietanki,Ruda
• Budowa drogi gminnej w m. Cudów gm. Kozienice
• Ocieplenie stropu i remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kozienicach
• Budowa placu zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś
• Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Sikorskiego i Warszawskiej
• Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice
• Budowa toalety miejskiej

Trwają opracowania PT w zakresie:

• PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571
• PT przebudowy ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
• PT przebudowy drogi w m. Dąbrówki w tym budowa chodnika
• PT przebudowy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Wójcików do drogi krajowej nr 79 wraz z elementami infrastruktury w zakresie pasa drogowego oraz odcinek ul. Konstytucji 3-go Maja od ul. Kochanowskiego do ul. Sienkiewicza
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.w budynku
• Ogrodu Jordanowskiego
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy dróg w m. Janów gmina
Kozienice wraz z infrastrukturą
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Podlesie w m. Nowiny
• Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami w gm. Kozienice
• PT budowy drogi w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni
asfaltobetonowej
• Opracowanie PT centrum kulturalno - artystycznego na działce Nr 2511 w Kozienicach
• Dostosowania opracowanej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janików-Dąbrówki wraz z przebudową kolidujących sieci do wymogów obowiązujących przepisów prawa

Opracowano i przekazano Zamawiającemu dokumentację:

• PT budowy drogi Kociołki-Kajzerówka
• PT przebudowy drogi w m. Janików w zakresie budowy chodnika
• PT budowy ulicy Familijnej w m. Aleksandrówka
• PT budowy drogi od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79
• PT koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji istniejącego systemu monitoringu
wizyjnego miasta i projektu wykonawczego modernizacji centrum monitoringu w Kozienicach


Podpisano umowy na:

• Przebudowa ulicy Kościuszki w Kozienicach wraz z infrastrukturą
• Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Kozienice i jednostek organizacyjnych


Rozpoczęto procedurę przetargową na:

• Remonty dróg gminnychWydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska informuje:

1. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację:
- budowa drogi w miejscowości Janów,
- budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami,
- wykonanie instalacji odgazowującej składowisko odpadów komunalnych ENEA Wytwarzanie S.A. w ramach projektu inw. 19040M0014 „Modernizacja składowiska żużla i popiołu” na działce o nr ew. 668 w miejscowości i Wola Chodkowska,
- budowa stacji kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozienicach przy ul. Lubelskiej. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie także świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów samochodowych i prowadzenie serwisu ogumienia.
2. Wykonano dekoracje mogił żołnierskich na dzień 1 listopada 2012 r.
3. W PSP Nr 3 w dniu 28 listopada odbyła się 10 edycja konkursu SOS dla ziemi pt. „Już od dziś ja sam to zmienię i zadbam o swoje otoczenie”.
4. Zakończono konserwacje rzeki Brzeźniczki na odcinku 1930 m od ujścia.
5. Wykoszono skarpy brzegowe rz. Zagożdżonki od parku do mostu kolejowego w Aleksadrówce.
6. Zakończono konserwację Kanału Rusin, Chartowa, Janików - Wólka i Kanału Kozienicko-Gniewoszowskiego.
7. Zakończono prace nad przygotowaniem projektów dokumentów wprowadzających nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozienice. W/w projekty rozpatrzone będą przez Radę Miejską w Kozienicach na jednej z grudniowych sesji. Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku o czym w szczegółach będziemy informować mieszkańców gminy.
8. Wydano:
- decyzje o warunkach zabudowy – 6 szt.
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 szt.
- decyzje inne – 4 szt.
- zaświadczenia i wypisy z m.p.z.p – 26 szt.
9. W dniu 12.11.2012 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Legionów- Warszawska I. Termin wyłożenia 12.11.2012. – 10.12.2012 r.
10. W dniu 26.11.2012 odbyła się dyskusja publiczna na przyjętymi w projekcie m.p.z.p rozwiązaniami.
11. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o pow. 938 m2. Opłata po bonifikacie 3895 zł.
12. Na rzecz najemców sprzedano 5 lokali mieszkalnych.
13. Zmieniono decyzję dotyczącą trwałego zarząd nieruchomością gruntową zabudowaną położoną w Kozienicach ustanowionego w udziałach na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Miejskiego Żłobka w Kozienicach.
14. Zmieniono decyzje dotyczącą trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Wólce Tyrzyńskiej ustanowionego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.
15. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w Kozienicach, do ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach.
16. Zawarto dwie umowy dzierżawy gruntów położonych w Kozienicach przy ul. Młyńskiej z przeznaczeniem pod garaż blaszany oraz przy ul. Świerczewskiego z przeznaczeniem pod poszerzenie działki budowlanej.
17. Zlecono rzeczoznawcom majątkowym wykonanie 4 - ch operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w Janikowie, Nowinach i Aleksandrówce przed uchwaleniem m.p.z.p. i po jego uchwaleniu jako podstawy do ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zbyciem części nieruchomości powstałej w wyniku podziału.
18. Wszczęto cztery postępowania administracyjne w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Janikowie, Nowinach i Aleksandrówce.
19. Wydano decyzję w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Śmietankach na kwotę 7.880,00 zł.
20. Nabyto 4 działki położone w Kozienicach o pow. 1180m2 za kwotę - 33.370,00 złotych, pod drogę.
21. Wydano 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału na kwotę 7 815,00 zł
22. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wartości nieruchomości w wyniku podziału (brak wzrostu wartości nieruchomości).
23. Zaktualizowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi położonymi w Kozienicach przy ul. Konarskiego tj. blok nr 9,11. Wydano 78 decyzji.
24. Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie w Kozienicach, Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz we wsi Śmietanki ”Projekt wykazu osób uprawnionych, powierzchni ich gospodarstw oraz wielkość przysługujących im udziałów we Wspólnocie Gruntowej we wsi Śmietanki”Wydział Finansowo-Budżetowy informuje:

Kasa w Urzędzie jest czynna od godz. 800 – 1400 .
Po godzinie 1400 wpłat można dokonać nieodpłatnie w Banku Pekao S.A. O/Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 32/34.


Do 30.11.2012 roku wydano :
• zaświadczeń o stanie majątkowym podatników 1510 sztuk ,
• zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 119 sztuk,
• postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości , podatku
rolnego i podatku od środków transportowych 1940 sztuk.
• upomnień w sprawach zaległości podatkowych 1653 sztuk,
• tytułów wykonawczych w sprawach zaległości
podatkowych 825 sztuk.

Do 31.11.2012 roku podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportu złożyło podania w sprawie:
• umorzenia 239 sztuk,
• odroczenia terminu płatności 39 sztuk,
• rozłożenie na raty 9 sztuk ,
Przypomina się iż w myśl ust. 6 art. 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) osoby fizyczne mają obowiązek złożenia właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach , obiektach budowlanych nowo nabytych lub zbytych, oddanych do użytku lub zmianę sposobu użytkowania oraz zakupionych lub sprzedanych środkach transportowych . Informacja ta powinna być sporządzona na właściwym formularzu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Złożenie przez podatnika powyższej informacji jest obowiązkowe, gdyż stosownie do art. 21 § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa informacja taka stanowi podstawę do ustalenia zobowiązania podatkowego. Podatnikom którzy nie dokonali tego obowiązku wydano postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.
Trwają prace związane z uaktualnieniem ewidencji podatkowej nieruchomości z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach Wydział Geodezji . Obecnie trwa sprawdzanie ewidencji podatkowej nieruchomości dla miasta Kozienice i Starej Wsi oraz wsie: Janików, Śmietanki i Aleksandrówka pod względem numerów działek, budynków oraz klasyfikacji gruntów i powierzchni użytkowej budynków.

Na bieżąco trwają prace związane z dokonaniem wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zgodnie z otrzymanymi informacjami w sprawie wymiaru tych podatków.
Na bieżąco sporządzane są miesięczne sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy publicznej w formie de minimis .    
    genowefa   
©2003-2007 Urząd Miejski w Kozienicach
Projekt i wykonanie: ArtGabi.