Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 81a9838241d97af5d226b2c05c3cd81e
baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg 81087365e7f69c1a3d7edb9373253c3f
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach - 29 października 2020 roku (czwartek) godzina 13.00. Tryb zdalny.
[21-10-2020]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 374, 567, 568) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00. Sesja będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany  porządek   S e s j i : 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030;

4.2  zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020;

4.3  zmieniająca uchwałę Nr XXIV/280/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości;

4.4  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi;

4.5  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii uczniów z Gminy Kozienice w pozaszkolnym Punkcie katechetycznym Kościoła Chwały w Warszawie;

4.6 przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania;

4.7  zmiany przebiegu drogi gminnej;

4.8  zmiany przebiegu drogi gminnej;

4.9  zmiany przebiegu drogi gminnej;

4.10 nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Ryczywół;

4.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 257 położonej w miejscowości Świerże Górne;

4.12 określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kozienice na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych;

4.13 o zmianie uchwały NR XLIII/414/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny, Gmina Kozienice zmienionej uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny, Gmina Kozienice.

5. Informacja  Przewodniczącego na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kozienicach.

6. Informacja Burmistrza Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacje Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kozienice w roku szkolnym 2019/2020.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             w Kozienicach

                                                                                                       

                                                                                       Rafał Piotr Sucherman

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 159cb4e7d75435dfd7bdb2f6b4fce944
ban2bb.jpg 7ece845964766b892b611861a0e66174
ban3bb.jpg e73cf3a5d9c9819b0338da6c1e8099db