Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 3655340501943ccae421281f0036b48e
kamera.jpg 47ef2c7a49c01324b2cfbe64a46874f6
szczepimy się.jpg ea6bf35a2b46d643fe7ad035297ebc1a
XXXIII Sesja Rady Miejskiej. 8 marca 2021 godz. 14:00
[26-02-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 8 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00. Sesja będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość  (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany  porządek   S e s j i : 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.

4. Zapoznanie z treścią uchwały Nr 3.j./140/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Miejską w Kozienicach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

5. Zapoznanie z treścią uchwały Nr 3.l/151/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Radę Miejską w Kozienicach w uchwale Budżetowej na rok 2021.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1  planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kozienicach na rok 2021;

6.2  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2030;

6.3  zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021;

6.4  zmiany uchwały VI/30/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

6.5  zmiany uchwały XLIV/463/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

6.6  zmiany uchwały XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;

6.7  rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;

6.8  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wzywając Radę Miejską w Kozienicach do przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2;

6.9  terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły;

6.10 przyjęcia przez Gminę Kozienice prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego;

6.11 ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice;

6.12 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozienice oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu;

6.13 wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Kozienice;

6.14 określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6.15 wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Kozienice;

6.16 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021;

6.17 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK;

6.18 wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK;

6.19 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w miejscowości Świerże Górne;

6.20 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice na rzecz użytkownika wieczystego;

6.21 nadania nazwy drodze gminnej;

6.22 przyjęcia w drodze porozumienia przez Gminę Kozienice do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kozienice;

6.23 uzgodnienia przeprowadzenia prac na potrzeby ochrony przyrody i odstępstw od zakazów na terenie użytku ekologicznego;

6.24 przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice;

6.25 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z części działki numer 5101 położonej w Kozienicach przy ulicy Ignacego Krasickiego;

6.26 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2203/36 położonej w Kozienicach;

6.27 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/6 położonej w Kozienicach;

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kozienicach za 2020r.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Kozienicach

                                                                                                       

                                                                                                        Rafał Piotr Sucherman

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg e68a176d91775e8d0bb399a1cf727809
ban2bb.jpg 65cb0c26e7786484f07239a7de20580a
ban3bb.jpg 6354e5a1eb405459a3ac04b52c289de4