Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
XV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach
[21-11-2019]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz.506, 1309) zwołuję XV Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 28 listopada 2019r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany porządek Sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja dotycząca sytuacji szpitala w Kozienicach.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019;

4.2  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019 – 2030;

4.3  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4.4  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru i podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice;

4.5  skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 października 2019 roku;

4.6  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA, a  Gminą Kozienice w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Realizacja  infrastruktury pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m. Ryczywół) do granicy miasta Kozienice”;

4.7  częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice;

4.8  częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, gmina Kozienice;

4.9  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice;

4.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3213 położonej w Kozienicach przy ul. Sienkiewicza;

4.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej;

4.12 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 3279 położonej w Kozienicach przy ul. Radomskiej;

4.13 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 2940/2 położonej w Kozinicach przy ul. Józefa Piłsudskiego;

4.14 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 4203 i 4204/2 położonych w Kozienicach przy ul. Młyńskiej;

4.15 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działek oznaczonych numerami 3501/53, 2373/34, 2369/29, 2205/22, 6611, 2107, położonych w Kozienicach oraz 18/48 położonej w Świerżach Górnych;

4.16 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działek oznaczonych numerami 3501/53, 2373/31, 2369/29, 2205/22, 6611, 2107, 2102/27 położonych w Kozienicach oraz 18/48 położonej w Świerżach Górnych;

4.17 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4.18 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat;

4.19 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/454/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

4.20 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/349/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

4.21 zmiany przebiegu drogi gminnej;

4.22 zmiany przebiegu drogi gminnej;

4.23 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”;

4.24 określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;

4.25 określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kozienice;

4.26 likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodka Profilaktyki i Uzależnień z siedzibą w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36;

4.27 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Kozienickim Dziennym Domu Senior+.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Kozienicach

                                                                                                       

                                                                                            Rafał Piotr Sucherman

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b124929eae94232def8d1a95bc6aa213
ban2bb.jpg 7e83daa0d8ea9f6d572c2dda4d5e2d35
ban3bb.jpg 385d54c0ba04f7a13290b31042af4373