Kozienice - kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
rpowm.png cb9276e2ae78f17cfa148ecf0a69cc88
Prace nad "Programem współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" rozpoczęte
[17-09-2018]
1 2 3 4 5 6 7 8

Prace nad „Programem współpracy Gminy Kozienice
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” rozpoczęte

Urząd Miejski w Kozienicach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi uprzejmie informuje, że rozpoczął prace nad opracowaniem „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Dotychczasowa współpraca prowadzona była w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania w zakresie:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a)       wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b)       udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)       działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)       działalności charytatywnej;

4)       podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)       ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6)       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8)       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9)       działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11)      nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12)      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

13)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

15)      turystyki i krajoznawstwa;

16)      porządku i bezpieczeństwa publicznego;

17)       upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

18)      udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

19)      ratownictwa i ochrony ludności;

20)      pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21)      promocji i organizacji wolontariatu;

22)      działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

23)      działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

24)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

25)      działalności na rzec integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

26)      działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Kozienice mogą zgłaszać do dnia 15.10.2018r. swoje propozycje do Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 w sferze zadań publicznych jak wyżej na adres:

Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5;

26-900 Kozienice

lub e-mail:

Uwagi dotyczące propozycji rocznego programu współpracy z OPP na rok 2019 prosimy wnosić na podstawie załączonej treści projektu „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Informujemy, że po zakończeniu konsultacji opinie i wnioski zostaną przedstawione Burmistrzowi Gminy Kozienice.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w BIP w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Szczepaniak Tel: 48 614 63 86

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl, IOD iod@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg bc45fccd80556f72f607afb695674b56
ban2bb.jpg 01b68e1a934284672813d9d483a0641f
ban3bb.jpg 2f058f015e5f5898ee02dbfce244457a