Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach, 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godzinie 13:00
[08-06-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 i 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730, 935) zwołuję XXXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 22 czerwca 2017r.  (czwartek) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany  porządek   S e s j i :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice za rok 2016.

5. Zatwierdzenie wykonania budżetu Gminy za 2016r. w tym:

5.1. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2016r,

w tym informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków i opłat lokalnych;

5.2 odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2016r;

5.3 odczytanie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu Gminy za 2016r;

5.4 dyskusja;

5.5 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Gminy Kozienice z wykonania budżetu za 2016r.;

5.6 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice z tytułu wykonania budżetu za 2016r.;

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2016r.;

6.2 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

6.3 przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozienice” na lata 2016-2020;

6.4 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Kozienicach;

6.5 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.6 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.7 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.8 realizacji projektu „Kluczowy Pakiet Startowy” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

6.9 wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Kozienice od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym (gminnych) wybudowanych/ przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79” znajdujących się na terenie Gminy Kozienice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.

6.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2203/42 położonej w Kozienicach wraz z obiektem budowlanym tzw. Stacja Trafo;

6.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/6 położonej w Kozienicach.

7. Sprawozdanie kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb i problemów w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

10. Informacja Burmistrza o organizacji roku szkolnego 2017/18.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

 

(-) MARIUSZ PRAWDA 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 1f35995ea958c4a1eda4e420a9c6997b
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
b2.jpg 38ff9033f6565b428c126ad2235465c9
Bez nazwy-1.jpg ed855069a015818e202d964d93181ec7
b3.jpg 5b9936c3837a5af8335e9ef090b28293
500.jpg 564532f3f1141395d09b17286b671cd4
podatek1.jpg 98fbf05bcc1b1d4fbd02ff824f26eeb6
sdi_2.jpg 21d47ed50e5463689072bfca34f7041e
sip.jpg 2d9ef2e0383953600bac9fec186ced91
fs.jpg 4e36ebbb3c392bf5a4a9c957403349ef
rewitalizacja.jpg 196a4765825737461c15a33df88bfe94
czujniki.jpg 637d49929228e6e3e50ac447186231f8
metrobus.jpg 9bc7572e590dafad180760581d31edb1
KOU.jpg 1c72a8aaacfc9616efcdab63a847d4c2
e-składka.jpg 3bff3661bb12be68dd651582b2aecd12
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 03026fbc0137653d56dcb2211ca0ec79
ban2bb.jpg db357f2b68b291d48427d48474eb587e
ban3bb.jpg 696cea56f4cccad15da4d0bf55bbdea0