Kozienice - test.kozienice.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice
logo2
XXXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach, 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godzinie 13:00
[08-06-2017]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz. 446 i 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730, 935) zwołuję XXXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 22 czerwca 2017r.  (czwartek) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany  porządek   S e s j i :

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice za rok 2016.

5. Zatwierdzenie wykonania budżetu Gminy za 2016r. w tym:

5.1. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2016r,

w tym informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków i opłat lokalnych;

5.2 odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2016r;

5.3 odczytanie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu Gminy za 2016r;

5.4 dyskusja;

5.5 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Gminy Kozienice z wykonania budżetu za 2016r.;

5.6 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice z tytułu wykonania budżetu za 2016r.;

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2016r.;

6.2 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

6.3 przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozienice” na lata 2016-2020;

6.4 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Kozienicach;

6.5 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.6 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.7 zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach;

6.8 realizacji projektu „Kluczowy Pakiet Startowy” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

6.9 wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Kozienice od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym (gminnych) wybudowanych/ przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79” znajdujących się na terenie Gminy Kozienice oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami.

6.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2203/42 położonej w Kozienicach wraz z obiektem budowlanym tzw. Stacja Trafo;

6.11 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/6 położonej w Kozienicach.

7. Sprawozdanie kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb i problemów w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

10. Informacja Burmistrza o organizacji roku szkolnego 2017/18.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

 

(-) MARIUSZ PRAWDA 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
rpowm.png 01e31eba39ef87e90bee72873054c437
Wyszukiwarka
Opcje zaawansowane
b2.jpg 2a03a62e8a6482fa30cecf3067176232
Bez nazwy-1.jpg b76780973089edcf460152b2ed5c9718
b3.jpg 05049efa43513c35cb927113d8fa8af7
500.jpg 352e325a891da6df63374f6d7bb2cb84
podatek1.jpg 0d5bcc86a06b2a1f2f9ed5cd5b74cf71
sdi_2.jpg 35f77b366bb0a3ec6fc7147116c4a58e
sip.jpg aaa7b2f2827662687e8b40b185482d01
fs.jpg 6fee4a5e73fb26a7b623275e506f951c
fs.jpg e61c6fb8de9af9de747d201dc82d2cc2
czujniki.jpg 5d870fde9b8c109b7047cbe8f06ddf39
metrobus.jpg 449b9b74eca18f868d3c795ae376cd2c
KOU.jpg ec0cb28ff5a332f53c21d954de39317c
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00, fax +48 (48) 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
Urząd Miejski w Kozienicach
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg 7873b90f157b80ee71de090a22ee2733
ban2bb.jpg 11e6cb3f6dbdbc16c48aba0b7b2c68a2
ban3bb.jpg d5746d369722325ae7eb7135490df3bb