Kozienice - umkozienice.sam3.pl

top news port mapa info kali mstr galp mult inwe Kontakt Dokumenty
PL EN DE
BIP kozienice Herb
logo2
Korona3.jpg 92c87e18af2df62eef7f5f24d02366e0
kamera.jpg 0908d5d72629df5ae3e21f3604be436f
szczepimy się.jpg 2425c5455c03452291a90fc751e7d072
XLII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach. 9 grudnia 2021 godz. 13:00
[01-12-2021]
1 2 3 4 5 6 7 8

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j.) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 9 grudnia 2021r. (czwartek) o godzinie 13.00. Sesja będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek S e s j i:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Kozienice na lata 2021-2030;

3.2 zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021;

3.3 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice;

3.4 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej;

3.5 przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej ,,Uczymy się ratować życie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022-2024”;

3.6 przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej ,,Program Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024”;

3.7 przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej ,,Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022-2024”;

3.8 uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2022-2026”;

3.9 przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”;

3.10 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

3.11 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3.12 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3.13 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach;

3.14 zmiany przebiegu drogi gminnej.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                 w Kozienicach

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           Rafał Piotr Sucherman

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. +48 (48) 611 71 00,
fax +48 (48) 614 20 48
e-mail. urzad@kozienice.pl,
IOD iod@kozienice.pl
Godziny pracy Urzędu: Pn - 8:00 - 17:00 / Wt-Cz - 7:30 - 15:30 / Pi - 7:30 - 14:30
Zobacz godziny pracy Kasy » Zobacz godziny przyjęć Interesantów »
ban1bb.jpg b0e03647c971a6b5e6de4fda9829c942
ban2bb.jpg 1c610b562543f3cdac0fe7a18cabbeeb
ban3bb.jpg 9ddcebfbaf1cbede6d6221da897dd5c1